Typowe pytania sądu w sprawie o rozwód.

Każda sprawa o rozwód, winna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie oznacza to jednak, że poszczególne sprawy nie są do siebie podobne. Wszak w każdej z nich z grubsza chodzi o to samo – choć tak jak to bywa, diabeł z reguły tkwi w szczegółach. W każdej sprawie o rozwód, sąd obligatoryjnie przeprowadza […]

Read More

Jak szybko można wystąpić o podwyższenie alimentów?

Jedno z często zadawanych pytań jakie otrzymujemy brzmi: „Jak szybko mogę wystąpić o podwyższenie alimentów na dziecko po rozwodzie?”. Na tak postawione pytanie odpowiadamy: „Bardzo szybko. Choćby i dziś proszę Pani.”. – Ale jak to? – dziwi się pytająca. – Ano tak to – replikujemy przekonywująco. – Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby lub odwlekał […]

Read More

Podział nieruchomości po rozwodzie.

Prawomocność wyroku orzekającego rozwód, skutkuje m.in. ustaniem wspólnoty majątkowej małżeńskiej (o ile wspólnota ta nie ustała wcześniej np. w skutek zawarcia intercyzy). Zdarzenie to, umożliwia dokonanie podziału majątku wspólnego.

Read More

Nagranie rozmowy z nietrzeźwym małżonkiem

W każdej sprawie sądowej, Strona która z danej okoliczności wywodzi skutki prawne, winna je stosownie udowodnić. W braku dowodu potwierdzającego daną tezę, o ile nie jest ona między stronami bezsporna – sąd może uznać ją za gołosłowną i nie mającą oparcia w materiale dowodowym. W konsekwencji sąd nie poczyni danych ustaleń, co wywoła odpowiedni, niekorzystny […]

Read More

Odszkodowanie za zerwanie zaręczyn.

W polskim porządku prawnym, zaręczyny zazwyczaj były uregulowane w tzw. prawie zwyczajowym. W nieodległej przeszłości (lata 40 XX wieku) doczekały się one jednak prawnego usankcjonowania w dekrecie prawo małżeńskie. Wedle powyższego, zaręczyny, choć nie mogły stanowić podstaw roszczeń o zawarcie małżeństwa, nie były zdarzeniem prawnie obojętnym. Z tytułu bowiem ich zerwania bez słusznego powodu (lub […]

Read More

Rozwód a dobro dziecka.

Jak stanowi art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „…mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.” Przepis ten, wprowadza tzw. przesłanki negatywne do orzeczenia rozwodu. Jedną z nich […]

Read More

Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód.

Jak wyjaśnia art. 441 kodeksu postępowania cywilnego, „postępowanie dowodowe (w sprawach o rozwód) ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną”. Art. 422 k.p.c. stanowi zaś, że „Jeżeli pozwany uznaje […]

Read More

Po nitce do kłębka, czyli o tym, jak znaleźć majątek ukryty przez byłego małżonka?

Sprawy o podział majątku wspólnego, są trudne z założenia. Zazwyczaj bowiem w cieniu sporu o aktywa, między stronami wciąż wiszą pretensje, mające swe źródło w przyczynach rozwodu i rozpadu pożycia. Powyższe komplikuje i wydłuża postępowanie, zwłaszcza gdy roszczenia danej Strony nie są obiektywnie uzasadnione, lecz wynikają i są formułowane jedynie po to, by przysłowiowo drugiej […]

Read More