Miesiąc: Kwiecień 2016

Gdzie wysłać pozew o rozwód?

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia tzw. właściwość rzeczową i tzw. właściwość miejscową. Właściwość rzeczowa decyduje o tym, który sąd (rejonowy lub okręgowy) zajmuje się daną kategorią spraw, jako sąd I Instancji. W sprawach o rozwód, sądem właściwym rzeczowo, jest Sąd Okręgowy. Właściwość miejscowa, określa zaś, który konkretny sąd będzie władny rozpoznać daną sprawę. Zasadą jest, że pozew o rozwód należy […]

Read More

Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Długość trwania sprawy, zazwyczaj jest wprost proporcjonalna do stopnia jej skomplikowania. Uzyskanie wyroku w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, z reguły trwa ~3-4 miesiące – jeżeli pozew pozbawiony jest braków formalnych, a sprawa ma niesporny charakter. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a sąd poweźmie wątpliwości co do rozstrzygnięcia w przedmiocie np. władzy rodzicielskiej […]

Read More