Michał Podolec

radca prawny Michał Podolec – abiturient I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze zakończył pracą magisterską poświęconą tematyce mobbingu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zwieńczeniem której było uzyskanie tytułu i uprawnień radcy prawnego. Pracę w zawodzie rozpoczął w 2005 r. nawiązując współpracę z Mecenasem Józefem Mędralą, pod którego patronatem zdobywał doświadczenie i umiejętności niezbędne w prowadzeniu spraw na rzecz Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Równolegle świadczył usługi prawne i usługi doradztwa jako prawnik in-house w spółce prawa handlowego. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa medycznego. Jego szczególnym zakresem specjalizacji jak i ulubionym obszarem praktyki jest reprezentacja Klientów w sporach sądowych. Zajmuje się m.in. sprawami o zapłatę, odszkodowanie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego i medycznego. Świadcząc usługi na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zajmował się m.in. problematyką badań klinicznych, błędów w sztuce lekarskiej a także zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych. Zapewniając kompleksową obsługę prawną, Kancelaria Radcowska Michał Podolec współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami, biegłymi sądowymi i lekarzami z Krakowa, Warszawy i Jarosławia. Życiowe i zawodowe motto to słowa Ulpiana: "żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu co mu się należy".

Wspólne pożycie.

Zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”. Obowiązek wspólnego pożycia, to oczywiście coś więcej niż seks. Pod pojęciem tym mieści się przede...

Continue reading...
koronawirus a terminy sądowe

Terminy sądowe w czasie pandemii

Mocą przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, z dniem 31.III.2020 r. co do zasady zawieszono/przerwano bieg terminów sądowych w sprawach cywilnych. W efekcie, wydane postanowienia i wyroki nie zawsze mogły uzyskać walor prawomocności i wykonalności. Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość wyznaczenia przez sąd terminu do dokonania danej czynności lub wydania zarządzenia nadania biegu...

Continue reading...

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Truizmem jest, że dla wielu, pandemia covid-19 więcej odczuwalnych szkód i spustoszeń czyni w życiu codziennym, aniżeli na płaszczyźnie zdrowia i życia. I choć część zakażonych niestety nie zdołała pokonać choroby (stąd absolutnie nie można wirusa bagatelizować) – to statystycznie jest zapewne większa szansa na to, że przez covid-19 stracimy...

Continue reading...
alimenty a koronawirus

Alimenty a koronawirus

Choć liczba osób zarażonych Covid-19 wciąż nie jest wielka (tak w skali populacji jak i w porównaniu do np. zarażonych zwykłą grypą), wirus ten wywołał szereg negatywnych skutków dla ogromnej liczby ludzi, głównie na płaszczyznach innych niż zdrowotne. Wiele przedsiębiorstw odnotowuje straty i zmuszone jest zredukować etaty. Niektóre branże, jak...

Continue reading...

Zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego

Prawomocny wyrok rozwodowy, co do zasady ostatecznie rozstrzyga jedynie materię rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W sprawach tych, (na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów) nie przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. W pewnych sytuacjach, możliwym jest wznowienie postępowania w sprawie o rozwód. Przykładem są sprawy, obarczone wadą nieważności postępowania lub oparcia rozstrzygnięcia w...

Continue reading...
właściwość sądu w sprawach o rozwód

Właściwość sądu w sprawie o rozwód

W prawie polskim, rozróżniamy dwa rodzaje właściwości sądów.Pierwsza, to tzw. właściwość rzeczowa, zaś druga – miejscowa. Ponadto, niezależnie od powyższego, każdorazowo ustalić należy, czy dana sprawa o rozwód podlega pod jurysdykcję krajową, czy też sądem właściwym winien być sąd/organ obcego państwa. Do którego sądu wysłać pozew o rozwód? Sprawy o...

Continue reading...