Kategoria: Rozwód w Krakowie

Typowe pytania sądu w sprawie o rozwód.

Każda sprawa o rozwód, winna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie oznacza to jednak, że poszczególne sprawy nie są do siebie podobne. Wszak w każdej z nich z grubsza chodzi o to samo – choć tak jak to bywa, diabeł z reguły tkwi w szczegółach. W każdej sprawie o rozwód, sąd obligatoryjnie przeprowadza […]

Read More

Odszkodowanie za zerwanie zaręczyn.

W polskim porządku prawnym, zaręczyny zazwyczaj były uregulowane w tzw. prawie zwyczajowym. W nieodległej przeszłości (lata 40 XX wieku) doczekały się one jednak prawnego usankcjonowania w dekrecie prawo małżeńskie. Wedle powyższego, zaręczyny, choć nie mogły stanowić podstaw roszczeń o zawarcie małżeństwa, nie były zdarzeniem prawnie obojętnym. Z tytułu bowiem ich zerwania bez słusznego powodu (lub […]

Read More

Walentynki!

Z okazji św. Walentego, życzymy szczęścia w związkach, i jak najmniej powodów do rozwodu! Jeśli jednak tenże jest nieuchronny, w trakcie, lub już nastąpił – życzymy więcej szczęścia w przyszłości.

Read More

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

W każdej sprawie o rozwód, niezbędnym jest dołączenie do pozwu o rozwód oryginałów skróconych aktów małżeństwa, a także aktów urodzenia wspólnych dzieci Stron. Jeżeli dany związek nie jest pierwszym małżeństwem danego małżonka, w praktyce trzeba nadto przedłożyć skrócony akt małżeństwa z poprzedniego małżeństwa, z adnotacją o rozwodzie. Jeżeli któreś z dzieci Stron zmarło, koniecznym jest […]

Read More

Po co mi rozwód z orzekaniem o winie?

Co do zasady, w każdej sprawie o rozwód sąd z urzędu bada, czy i która ze stron ponosi winę za tzw. rozpad pożycia. Sąd może od powyższego odstąpić, jeżeli obydwie strony wyrażą zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Niekiedy, dochodzenie ustalenia przez sąd winy – jest koniecznością. Odpowiadając na pytanie po co stronie rozwód z orzekaniem o […]

Read More

Ile kosztuje rozwód w Krakowie?

Na koszty sprawy o rozwód składa się: 1) opłata sądowa – 600 PLN (przy czym jeżeli będzie to rozwód bez orzekania o winie – sąd zwróci 300 PLN), 2) inne koszty postępowania (koszty opinii biegłych, wizyty kuratora), 3) wynagrodzenie pełnomocnika procesowego. Wysokość tego ostatniego reguluje umowa między radcą prawnym a Klientem. Ceny za pełną reprezentację […]

Read More

Jak długo trwa sprawa o rozwód w Krakowie?

Długość trwania sprawy, zazwyczaj jest wprost proporcjonalna do stopnia jej skomplikowania. Uzyskanie wyroku w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, z reguły trwa ~3-4 miesiące – jeżeli pozew pozbawiony jest braków formalnych, a sprawa ma niesporny charakter. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a sąd poweźmie wątpliwości co do rozstrzygnięcia w przedmiocie np. władzy rodzicielskiej […]

Read More

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód w Krakowie?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy sądowej o rozwód, jest Sąd Okręgowy. W Krakowie, sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmuje się Wydział XI tego sądu. Pozew o rozwód można zatem wysłać listem poleconym na adres: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, lub złożyć go na dzienniku podawczym […]

Read More