Kategoria: Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód

Rozprawa rozwodowa.

Po wymianie pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew), sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. Czy obecność na pierwszej rozprawie jest obowiązkowa? Jeżeli stronie zależy na uzyskaniu rozwodu – obecność jest wręcz konieczna. Czy w razie nieobecności, sąd skaże mnie na grzywnę? Nie, ale w pewnych sytuacjach sąd może nawet zawiesić postępowanie. Gdzie mam usiąść po wejściu […]

Read More

Warunki formalne pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód, powinien w swej treści określać co najmniej: 1) dane powoda – tj. jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, 2) dane pozwanego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 3) dane sądu okręgowego do którego pozew jest wnoszony, 4) określenie pisma procesowego, tj. zatytułowanie go jako „pozew o rozwód”, 5) żądanie pozwu, tj. co najmniej […]

Read More

Wniosek o zabezpieczenie alimentów.

W kodeksie postępowania cywilnego, zawarto przepisy reguluje m.in. tzw. postępowanie zabezpieczające. Istotą tego postępowania, jest tymczasowe uregulowanie danej sprawy, na czas trwania procesu. W tym trybie, można m.in. domagać się zabezpieczenia roszczenia o zapłatę alimentów. Nie oznacza to jednak, że sąd bez wahania wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek o jego wydanie, trzeba z reguły solidnie umotywować, […]

Read More

Gdzie wysłać pozew o rozwód?

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia tzw. właściwość rzeczową i tzw. właściwość miejscową. Właściwość rzeczowa decyduje o tym, który sąd (rejonowy lub okręgowy) zajmuje się daną kategorią spraw, jako sąd I Instancji. W sprawach o rozwód, sądem właściwym rzeczowo, jest Sąd Okręgowy. Właściwość miejscowa, określa zaś, który konkretny sąd będzie władny rozpoznać daną sprawę. Zasadą jest, że pozew o rozwód należy […]

Read More