Jak szybko można wystąpić o podwyższenie alimentów?

Jedno z często zadawanych pytań jakie otrzymujemy brzmi: „Jak szybko mogę wystąpić o podwyższenie alimentów na dziecko po rozwodzie?”.

Na tak postawione pytanie odpowiadamy: „Bardzo szybko. Choćby i dziś proszę Pani.”.

– Ale jak to? – dziwi się pytająca.

– Ano tak to – replikujemy przekonywująco. – Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby lub odwlekał w czasie możliwość zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o alimentach.

To oczywiście tylko teoria.  

Od podwyższenia alimentów w wyroku orzekającym rozwód, odróżnić należy wniesienie apelacji od nieprawomocnego orzeczenia, w której skarżący domaga się zmiany wyroku sądu I instancji poprzez zasądzenie na rzecz uprawnionego większych alimentów.

Przez sprawę o podwyższenie alimentów po rozwodzie, rozumieć należy sprawę oddzielną, prowadzoną już po prawomocności wyroku rozwodowego. Postępowanie to prowadzi się nadto przed innym sądem (rejonowym) niż tym, który orzekał w sprawie o rozwód (sąd okręgowy).

Zmiana treści wyroku rozwodowego w części dotyczącej alimentów, możliwa jest zawsze (oczywiście do czasu istnienia obowiązku alimentacyjnego). Wyrok w tej części nie jest orzekany na wieki wieków – podobnie zresztą jak w sprawach kontaktów z dziećmi czy władzy rodzicielskiej.

By jednak roszczenie o podwyższenie alimentów mogło okazać się skuteczne, koniecznym jest wykazanie, że doszło do zmiany stanu faktycznego w stosunku do tego, jaki istniał na dzień orzeczenia rozwodu.

Uprawniony winien zatem wykazać, że np. zwiększeniu uległy jego potrzeby, lub zmieniły się możliwości zarobkowe lub finansowe zobowiązanego. Oczywiście działa to w obydwie strony, tj. z analogicznie zobowiązany z tytułu alimentów może domagać się ich obniżenia, lub nawet stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Nie istnieje zamknięty katalog zdarzeń uzasadniających wniesienie sprawy o podwyższenie alimentów. Argumenty za tym przemawiające mogą być różne – jak to w życiu. Nie muszą być to przyczyny wyjątkowe (np. wygrana milionów w totolotka przez zobowiązanego z tytułu alimentów). Powodem może być np. pogorszenie się zdrowia czy możliwości zarobkowych rodzica sprawującego bieżącą pieczę nad dziećmi, zwiększenie się kosztów utrzymania mieszkania, potrzeba zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe/korepetycje, choroba dziecka, itd.Należy każdorazowo pamiętać, że zbyt pochopne zainicjowanie sprawy o podwyższenie alimentów, lub domaganie się ich w przesadnie dużej wysokości, może zostać potraktowane jako przejaw nieuzasadnionej roszczeniowości – co z reguły prowadzi do oddalenia pozwu. Taka, często niesprawiedliwa i niesłuszna ocena, przeważnie jest efektem i konsekwencją źle sformułowanego, przeszacowanego lub nienależycie udowodnionego powództwa.