Terminy sądowe w czasie pandemii

Mocą przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, z dniem 31.III.2020 r. co do zasady zawieszono/przerwano bieg terminów sądowych w sprawach cywilnych.

W efekcie, wydane postanowienia i wyroki nie zawsze mogły uzyskać walor prawomocności i wykonalności.

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość wyznaczenia przez sąd terminu do dokonania danej czynności lub wydania zarządzenia nadania biegu danego terminu (z możliwością przedłużenia terminu ustawowego), jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony.

16.V.2020 r. weszła w życie tzw. tarcza 3.0, mocą której po upływie 7 dni, uprzednio zawieszone/przerwane terminy, rozpoczęły swój ponowny bieg.

Należy pamiętać, że terminy sądowe w sprawach cywilnych, które zaczną biec po 16.V (np. wyrok zostanie wydany 18.V), nie ulegają już zawieszeniu/przerwaniu – terminów tych nie dotyczy zatem w/w 7 dniowa karencja.