Gdzie wysłać pozew o rozwód?

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia tzw. właściwość rzeczową i tzw. właściwość miejscową.

Właściwość rzeczowa decyduje o tym, który sąd (rejonowy lub okręgowy) zajmuje się daną kategorią spraw, jako sąd I Instancji.

W sprawach o rozwód, sądem właściwym rzeczowo, jest Sąd Okręgowy.

Właściwość miejscowa, określa zaś, który konkretny sąd będzie władny rozpoznać daną sprawę.

Zasadą jest, że pozew o rozwód należy złożyć w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli tzw. ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem że choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli żadna z tych podstaw nie zachodzi, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli jednak i tej podstawy nie ma – właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

W przypadku spraw o rozwód w Krakowie, pozew należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.