Obowiązek alimentacyjny krewnych w linii prostej i rodzeństwa

Wbrew obiegowej opinii, obowiązek alimentacyjny nie obciąża wyłącznie rodziców. Katalog osób zobowiązanych do ich uiszczania jest bowiem znacznie szerszy.

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”

Kim są krewni w linii prostej?

Krewni w linii prostej, to tzw. zstępni i wstępni. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny zależy od okoliczności, i może on zarówno obciążać np.: wstępnych, by utrzymywali swoich zstępnych (dzieci, wnuki), jak i może obciążać zstępnych, by utrzymywali swoich wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itp.).

W myśl art. 129. § 1 k.r.o.: „obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.”

Oznacza to, że w pierwszej kolejności, to najbliżsi zstępni są obowiązani do zapewnienia środków utrzymania swoim wstępnym (tj. dzieci rodzicom, jeżeli nie ma dzieci to wnuki rodzicom itp.), a jeżeli zstępni nie mogą spełnić tego obowiązku to dopiero wówczas można dochodzić ich od swoich wstępnych. W razie gdy jest to niemożliwe, to dopiero wtedy można dochodzić alimentów od swego rodzeństwa.

Czy krewnych o tym samym stopniu pokrewieństwa obowiązek alimentacyjny obciąża w takiej samej wysokości?

Nie. Jak stanowi art. 128 § 2 k.r.o., „krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.”

Innymi słowy niekoniecznie obowiązek alimentacyjny będzie obciążał zobowiązanych w tej samej wysokości.