Prawomocność wyroku o rozwód.

Zwieńczeniem postępowania sądowego o rozwód jest wyrok rozwiązujący małżeństwo Stron, lub oddalający pozew o rozwód. Oczywiście możliwy jest też wariant wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania, na przykład gdy dojdzie do skutecznego cofnięcia pozwu rozwodowego.

W uproszczeniu, prawomocność wyroku oznacza, że nabiera on mocy obowiązującej, i że nie służy już od niego zwykły środek odwoławczy.

Co do zasady, wyrok Sądu I Instancji staje się prawomocny z upływem 21 dni od daty jego ogłoszenia, chyba że przed upływem tego terminu zostanie wniesiona apelacja. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku któraś ze stron złoży wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, wyrok uprawomocni się dopiero po upływie 14 dni od daty doręczenie stronie owego uzasadnienia (chyba że w tym terminie strona złoży apelację).

W przypadku wniesienia środka odwoławczego, prawomocność wyroku może istotnie odwlec się w czasie. Przeciętny czas oczekiwania na termin rozprawy apelacyjnej wynosi bowiem zazwyczaj kilka miesięcy. Co jednak istotne, rozstrzygający merytorycznie sprawę wyrok sądu drugiej instancji, staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia (nie dotyczy to jednak rozstrzygnięcia sądu II instancji o kosztach postępowania apelacyjnego, od którego służy z reguły zażalenie).

Czemu data prawomocności wyroku jest istotna?

Ponieważ jeżeli małżonkowie nie zawarli uprzednio intercyzy, data prawomocności wyroku orzekającego rozwód określi dzień, z którym między stronami ustaje wspólnota majątkowa małżeńska. W sprawie o dział majątku wspólnego, sąd będzie zatem dzielił ten majątek, który istniał i stanowił współwłasność Stron w tej konkretnej dacie.