Czy można zmusić małżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie?

https://krmp.plRozwód, to nie tylko oficjalne potwierdzenie wolności zawarcia kolejnego związku. Orzeczenie to, umożliwia także małżonkowi w łatwy sposób powrót do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje temu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swe dotychczasowe nazwisko.

Prawo to służy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Prawomocność ta następuje zaś co do zasady z upływem 21 dni od daty ogłoszenia wyroku przez sąd I Instancji, chyba że przed upływem tego terminu wniesiona została apelacja lub w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku został złożony wniosek o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem.

By powrócić do dotychczasowego nazwiska, małżonek powinien złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Należy pamiętać, że powyższe stanowi prawo małżonka, nie mające charakteru zobowiązania. Drugiemu z małżonków nie służy zatem roszczenie o przymuszenie byłego małżonka do zmiany nazwiska. Potwierdza to m.in. wyrok SN – Izba Pracy z 2.II.1978 r. sygn. IV CZ 11/78 „były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje”.