Typowe pytania sądu w sprawie o rozwód.

Każda sprawa o rozwód, winna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie oznacza to jednak, że poszczególne sprawy nie są do siebie podobne. Wszak w każdej z nich z grubsza chodzi o to samo – choć tak jak to bywa, diabeł z reguły tkwi w szczegółach.

W każdej sprawie o rozwód, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania Stron. W razie gdy przesłuchanie jednej ze stron nie jest możliwe (z powodu np. jej braku uczestnictwa na rozprawie mimo prawidłowego doręczenia zawiadomienia o terminie), sąd może poprzestać na zeznaniu złożonym przez drugą stronę.

W zależności od charakteru sprawy (rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie), tego czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci – katalog pytań zadawanych przez sąd może się różnić.

Jeżeli w ramach sprawy sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej, alimentach czy kontaktach – zakres przesłuchania będzie zdecydowanie szerszy niż w przypadku sprawy, w której sąd jedynie winien orzec o samym rozwodzie.

Nie istnieje oficjalna, ustawowa lista pytań, które sąd winien zadać stronom występującym o rozwód. W większości spraw, lista pytań które padają na sali rozpraw bywa podobna. W każdym bowiem przypadku sąd musi upewnić się m.in. czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, tj. czy zerwana została tzw. wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jedynie bowiem trwały i zupełny rozpad tych więzi świadczy o spełnieniu się tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych.

Nadto jeżeli Strony posiadają małoletnie dziecko, sąd musi upewnić się, czy orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się jego dobro.

W trakcie przesłuchania Stron, zazwyczaj zadawane są następujące pytania:

 1. Kiedy i gdzie zawarto małżeństwo?
 2. Czy Strony posiadają dzieci?
 3. Czy Strony zawierały umowę majątkową małżeńską?
 4. Czy Strony żywią do siebie jakieś uczucia?
 5. Czy Strony współżyją ze sobą?
 6. Czy Strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe?
 7. Do kiedy małżeństwo funkcjonowało prawidłowo?
 8. Jakie są przyczyny rozpadu pożycia Stron?
 9. Jakie są przyczyny trwałego i zupełnego rozpadu pożycia?
 10. Czy małżonkowie byli względem siebie wierni? Jakie są dowody zdrady?
 11. Czy małżonkowie byli względem siebie lojalni, pomocni w potrzebie?
 12. Czy w małżeństwie stron dochodziło do przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej?
 13. Czy wiadomym jest by dochodziło do interwencji policji?
 14. Czy któryś z małżonków nadużywał alkoholu lub innych używek? Od kiedy? Jak często? Jakie ilości? Czy były utraty przytomności, pobyty w izbie wytrzeźwień, leczenie przymusowe, próby nakłonienia do podjęcia leczenia?
 15. Jakie jest nastawienie małoletnich do rozwodu, tj. czy ich dobro jest zagrożone? Czy są problemy wychowawcze? Czy dzieci wiedzą o rozwodzie?
 16. Czy obydwoje małżonkowie w równym stopniu zajmują się opieką nad małoletnimi?
 17. Czy Strony są w stanie współdziałać w zakresie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej? Czy na tym tle dochodzi do konfliktów? Jak często?
 18. Czy rodzice w równym stopniu interesują się losem małoletnich?
 19. Czy rodzice realizują prawo do kontaktów z małoletnimi?
 20. W jaki sposób zarobkują strony i jaki przeciętny dochód i z jakiego tytułu uzyskują?
 21. Jaki jest zawód wyuczony i wykonywany przez strony?
 22. Czy małżonkowie są zaradni, przedsiębiorczy? Jakie są ich możliwości zarobkowe?
 23. Czy w trakcie trwania małżeństwa, strony należycie zaspokajały finansowe potrzeby rodziny?
 24. Czy w trakcie trwania małżeństwa, jedna ze stron regularnie przekazywała drugiej stronie jakieś pieniądze celem zaspokojenia potrzeb rodziny?
 25. Jakie są uzasadnione potrzeby małoletnich?
 26. Czy wszelkie potrzeby małoletnich są zaspokajane, czy też są oni w niedostatku?
 27. Czy Strony zamieszkują wspólnie?
 28. Czy lokal/dom został podzielony przez Strony do korzystania?
 29. Czy wspólne zamieszkanie jest możliwe, jest zgodne?
 30. Czy dochodzi do konfliktów na tle wspólnego zamieszkiwania/przemocy?

W sprawach o rozwód bez orzekania o winie, sąd z reguły ogranicza się do zadania podstawowych pytań. By uniknąć niepotrzebnych stresów i niespodziewanego „zamroczenia”, przed rozprawą warto jednak przećwiczyć i przemyśleć odpowiedzi na wszystkie z w/w pytań.