Warunki formalne pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód, powinien w swej treści określać co najmniej:

1) dane powoda – tj. jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL,

2) dane pozwanego – imię, nazwisko, adres zamieszkania,

3) dane sądu okręgowego do którego pozew jest wnoszony,

4) określenie pisma procesowego, tj. zatytułowanie go jako „pozew o rozwód”,

5) żądanie pozwu, tj. co najmniej wniosek o rozwiązanie przez sąd małżeństwa Stron przez rozwód z, lub bez orzekania o winie,

6) pozostałe wnioski pozwu (w zależności od sytuacji powód może domagać się np. powierzenia danej stronie pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, ustalenia prawa do kontaktów, zasądzenia alimentów, określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, zasądzenia kosztów postępowania, przeprowadzenia określonych dowodów, podziału majątku wspólnego w określony sposób, udzielenia zabezpieczenia itp.),

7) uzasadnienie wraz z przedstawieniem stosownych dowodów.

8) listę załączników do pozwu.

Pismo należy oczywiście opatrzeć podpisem.

Do pozwu należy nadto dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej (600 PLN), i złożyć je na dzienniku podawczym sądu, lub wysłać listem poleconym wraz z odpisem pozwu i wszystkich załączników.

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu takiego pozwu?

O tym decyduje konkretna sytuacja Stron, oraz to, czy pozew ma odbyć się z orzekaniem o winie. Należy jednak pamiętać, że sformułowanie samych twierdzeń jest niewystarczające – każdorazowo należy poprzeć je stosownym materiałem dowodowym.

W razie wątpliwości co do tego jak sformułować prawidłowy pozew, warto skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym.

Jakie dowody winien powoływać pozew o rozwód?

To również zależy od charakteru danej sprawy. Obligatoryjnie należy jednak załączyć odpis aktu małżeństwa (skrócony), a w przypadku gdy strony posiadają dzieci – akty ich urodzeń. Jeżeli któreś z dzieci zmarło, należy dołączyć także jego akt zgonu.

Co się stanie, gdy pozew nie jest napisany prawidłowo?

W przypadku ewentualnych braków formalnych pozwu, sąd wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu. Do czasu aż błędy formalne nie zostaną usunięte, sąd nie doręczy odpisu pozwu pozwanemu, i nie wyznaczy terminu rozprawy. Tego rodzaju błędy spowodują zatem, że wydanie wyroku opóźni się w czasie.

W przypadku błędów merytorycznych – źle sformułowane roszczenie, nienależyte uzasadnienie pozwu, przedstawienie niewystarczających dowodów, grożą tym, że wydane w sprawie rozstrzygnięcie może nie być satysfakcjonujące dla strony. Ewentualnie, po jakimś czasie może się okazać, że np.: strona źle oszacowała swe roszczenia alimentacyjne, lub podjęła złą decyzję odnośnie rodzaju pozwu o rozwód.

Przed złożeniem pozwu o rozwód, warto skorzystać z porady prawnej, by osoba zajmująca się na co dzień prawem rodzinnym, „na zimno” przeanalizowała m.in. potrzebę dochodzenia winy w danej sprawie o rozwód, a także wysokość należnych stronie lub dzieciom alimentów.